Obchodní podmínky

oh my wow s.r.o.

 

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • název společnosti: oh my wow s.r.o
 • se sídlem: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • identifikační číslo: 10746064   
 • zapsané v obchodním rejstříku, spisová značka: 267513 C 347689 vedená u Městského soudu v Praze
 • pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.ohmywow.cz 
 • bankovní spojení: 2101967172/2010
 • e-mail: info@ohmywow.cz
 • (dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese ohmywow.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručeno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. 

Informace o platbě a dopravě zboží 

 1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li kupující jako způsob placení platbu bezhotovostně platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Prodávající není povinen zboží z objednávky kupujícímu odeslat před tím, než bude kupní cena zboží uhrazena.
  2. Platba převodem na bankovní účet prodávajícího. Zvolil-li kupující jako způsob placení platbu převodem na bankovní účet, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen zboží z objednávky kupujícímu odeslat před tím, než bude kupní cena zboží kupujícím uhrazena.
  3. Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li kupující jako způsob placení hotově kurýrovi při převzetí zboží, je cena splatná při předání zboží z objednávky. Cena zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky kurýrovi při převzetí daného zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Zboží je možné dodat následujícími způsoby:
  1. Prostřednictvím zásilkové/balíkové služby externí zásilkové společnosti Zásilkovna na území České republiky.
  2. Prostřednictvím emailu, pouze v případě, že se jedná o zakoupení dárkového voucheru. Po zaplacení ceny zboží prodávající odešle kupujícímu voucher v elektronické podobě na email, který zadal při objednávce, pokud se obě strany nedomluví jinak.
 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 9. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

IV.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující vytvoří objednávku v okamžiku, kdy vloží požadované zboží do košíku a odešle objednávku prodávajícímu. Kupující je oprávněn před odesláním objednávky měnit zboží (typ, počet), způsob dopravy i úhrady. Kupující je povinen řádně překontrolovat všechny údaje v objednávce a před jejím odesláním je opravit. 
 2. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail. 
 3. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi souhlasí. Na tyto OP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 
 4. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 5. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

 

V.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží nelze vyrobit anebo pokud byly zcela vyčerpány všechny skladové zásoby. 
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI.1. těchto OP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný na požádání prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ohmywow.cz
 4. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI.3 těchto OP je kupující povinen zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
 5. Odstoupí-li kterákoli ze smluvních stran od této smlouvy a je-li již zaplacena kupní cena, vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do nejpozději do 14 dnů, a to převodem na bankovní účet prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající může kupní cenu vrátit se 3 souhlasem prodávajícího i jiným způsobem, bude-li s tím kupující souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Zboží je zuživatelnou věcí s omezenou dobu trvanlivosti. Na zboží je vždy vyznačena doba trvanlivosti spolu s podmínkami skladování. Nedodrží-li kupující podmínky skladování, nemá práva z vadného plnění.
 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání odpovídající datu použitelnosti anebo minimální trvanlivosti. V ostatních případech se uplatní zákonná záruka za jakost. 
 3. Má-li zboží vady vylučující konzumaci, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 
 5. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to prostřednictvím emailu zaslaného na info@ohmywow.cz

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

V Praze dne 4. října 2021